Unlock Cao Cao Cheat Code

XBox PlayStation 2 PC PS One GameBoy Adv SuperNES GameCube Nintendo64
Cheat Codes > PlayStation2 Cheat Codes > Shin Sangoku Musou > Unlock Cao Cao

Unlock Cao Cao - Shin Sangoku Musou

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

How To: Unlock Cao Cao

Successfully complete musou mode with Xiahou Dun, Dian Wei, Xu Zhu, Xiahou Yuan, Zhang Liao, and Sima Yi.
Latest PlayStation2 Cheat Codes

Cheat Code Unlock Cao Cao